Baosoft Global Keyboard
Đây là một chương trình đánh máy đa ngôn ngữ  
vĩ đại nhất thế giới hiện nay. Với chương trình này
bạn có thể đánh máy trực tiếp cũng như xem 
hiển thị bàn phím của hơn 128 ngôn ngữ khác
  nhau trên thế giới. Chương trình này áp dụng cho hầu hết
  tất cả các windows applications như là MS-Word, MS-
  Outlook, MS- Excel, MS-PowerPoint, MS-FrontPage, Corel
  Word Perfect, Corel Draw, Netscape Composer, v.v..., và
  những phần mềm đánh máy khác cũng như những phần mềm
  graphics, v.v...  Chương trình này rất dễ sử dụng, và đủ
   mạnh
để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tất cả mọi thương
  vụ, văn phòng, chuyên gia ngôn ngữ học, và tất cả mọi
  người trên thế giới.
 
Global Keyboard phần chính là hổ trợ font chữ unicode.
  Tuy nhiên cũng hổ trợ một số font chữ không phải là
  Unicode. Xem chi tiết...


VN Highlight & See Dictionary
là một bộ tự điển điện tử Anh-Việt, Việt-Anh
(English-Vietnamese,Vietnamese-English) rất nhanh
và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần bôi đen (highlight) chữ
trên màn hình của computer và bấm nút [See] bạn
  sẽ thấy nghĩa của chữ mà bạn đã highlight. Xem chi tiết ...


VN Webpage Convert
Đây là chương trình hoán đổi chữ việt cực mạnh
cho webpage và website. Chương trình này hổ trợ
Vietnamese Unicode và hầu hết tất cả font chữ
Việt hiện nay. Xem chi tiết ...

   


       

   

Insert Symbols
Chương trình này tương tự như công dụng "Insert 
Symbols" trong MS-Word. Tuy nhiên nó đa dụng
hơn nhiều và cho phép bạn lòng ký hiệu hoặc chữ 
(insert symbols or characters) trực tiếp vào tất cả 
  windows applications Chương trình này hổ trợ tất cả font 
  chữ.
Xem chi tiết ...


TTF Font Installer
Đây là chương dùng để cày đặt (install) font chữ 
dạng "True Type Font (*.TTF)" vào máy. Chương 
trình này hoạt động rất tốt trong tất cả windows 
version kể cả window NT
Xem chi tiết ...


VN Highlight & View
Chương trình này rất đa dụng cho người Việt nam 
chúng ta dùng để đọc điện thư (email) hoặc 
Webpage Chương trình này sẽ tự động hoán đổi 
chữ Việt từ Không Unicode font thành Unicode 
  font Xem chi tiết ...


VN Highlight & Convert
Chương trình này cho phép bạn hoán đổi qua lại 
những hệ thống bộ chữ Việt trực tiếp từ những 
chương trình chạy trong windows. Thí dụ như 
MS-Office, Netscape Composer...Xem chi tiết

   
 
Copyright © Baosoft 2002
Comments to baosoft@yahoo.com

Global Keyboard

đây là một chương trình đánh máy đa ngôn
ngữ vĩ đại nhất thế giới hiện nay. Với chương
trình này  bạn có thể đánh máy trực tiếp cũng như xem hiển thị bàn phím của hơn 128 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.  Chương trình này áp dụng cho hầu hết tất cả các windows applications.
Global Keyboard phần chính là hổ trợ font chữ unicode. Tuy nhiên
cũng
hổ trợ một số font  chữ không phải là  Unicode.  
Xem chi tiết...

Insert Symbols

Chương trình này
tương tự như công dụng
"Insert Symbols" trong
MS-Word. Tuy nhiên nó
đa dụng hơn nhiều và
cho phép bạn lòng ký
hiệu hoặc chữ (insert 
symbols or characters)
trực tiếp vào tất cả windows applications. Chương trình này hổ trợ tất cả font chữ.   
Xem chi tiết ...

Font Installer

Đây là chương dùng để cày đặt (install) font
chữ dạng "True Type
Font (*.TTF)" vào máy. 
Chương trình này hoạt động rất tốt trong tất cả windows version kể cả
window NT.
Xem chi tiết...

VNHighlight & See Dictionary

Là một bộ tự điển điện tử Anh-Việt, Việt- Anh(English-Vietnamese,
Vietnamese-English) rất
nhanh và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần bôi đen
(highlight) chữ trên màn
hình của computer và
bấm nút [See] bạn sẽ
thấy nghĩa của chữ mà bạn đã highlight. 
Xem chi tiết ...

VNWeb Convert

Đây là chương trình
hoán đổi chữ việt cực mạnh cho webpage và website. Chương trình này hổ trợ Vietnamese
Unicode
và hầu hết tất cả font chữ Việt hiện nay.

Xem chi tiết ...

VNHighlight &View

Chương trình này rất đa dụng cho người
Việt nam chúng ta
dùng để đọc điện thư
(email) hoặc Webpage Chương trình này sẽ tự
động hoán đổi chữ Việt
tư Không Unicode font thành Unicode font.

Xem chi tiết ...

VNHighlight & Convert Font

Chương trình này
cho phép bạn hoán đổi
qua lại những hệ thống bộ chữ Việt trực tiếp từ
những chương trình chạy trong windows. 
Thí dụ như MS-Office,
Netscape Composer...

Xem chi tiết...