Nếu bạn muốn biết thêm tin tức hay muốn gặp chúng
tôi để bàn thảo mọi vấn đề xin vui lòng liên lạc công ty
  của chúng tôi qua chi tiết dưới đây:

  Địa chỉ liên lạc:       BAOSOFT
                                25 BERNBANKS AVE
                             ST. ALBANS VIC 3021 AUSTRALIA

  Điện Thoại (Phone): Mr Bao 0412918776 or 03 83072999.
  Điện Thư (Email)   : baosoft@yahoo.com
  "Chúng tôi mở cửa Thứ Hai đến Chủ Nhật".
       
 

Copyright © Baosoft 2002
Comments to baosoft@yahoo.com

Global Keyboard

đây là một chương trình đánh máy đa ngôn
ngữ vĩ đại nhất thế giới hiện nay. Với chương
trình này  bạn có thể đánh máy trực tiếp cũng như xem hiển thị bàn phím của hơn 128 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.  Chương trình này áp dụng cho hầu hết tất cả các windows applications.
Global Keyboard phần chính là hổ trợ font chữ unicode. Tuy nhiên
cũng
hổ trợ một số font  chữ không phải là  Unicode.  
Xem chi tiết...

Insert Symbols

Chương trình này
tương tự như công dụng
"Insert Symbols" trong
MS-Word. Tuy nhiên nó
đa dụng hơn nhiều và
cho phép bạn lòng ký
hiệu hoặc chữ (insert 
symbols or characters)
trực tiếp vào tất cả windows applications. Chương trình này hổ trợ tất cả font chữ.   
Xem chi tiết ...

Font Installer

Đây là chương dùng để cày đặt (install) font
chữ dạng "True Type
Font (*.TTF)" vào máy. 
Chương trình này hoạt động rất tốt trong tất cả windows version kể cả
window NT.
Xem chi tiết...

VNHighlight & See Dictionary

Là một bộ tự điển điện tử Anh-Việt, Việt- Anh(English-Vietnamese,
Vietnamese-English) rất
nhanh và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần bôi đen
(highlight) chữ trên màn
hình của computer và
bấm nút [See] bạn sẽ
thấy nghĩa của chữ mà bạn đã highlight. 
Xem chi tiết ...

VNWeb Convert

Đây là chương trình
hoán đổi chữ việt cực mạnh cho webpage và website. Chương trình này hổ trợ Vietnamese
Unicode
và hầu hết tất cả font chữ Việt hiện nay.

Xem chi tiết ...

VNHighlight &View

Chương trình này rất đa dụng cho người
Việt nam chúng ta
dùng để đọc điện thư
(email) hoặc Webpage Chương trình này sẽ tự
động hoán đổi chữ Việt
tư Không Unicode font thành Unicode font.

Xem chi tiết ...

VNHighlight & Convert Font

Chương trình này
cho phép bạn hoán đổi
qua lại những hệ thống bộ chữ Việt trực tiếp từ
những chương trình chạy trong windows. 
Thí dụ như MS-Office,
Netscape Composer...

Xem chi tiết ...